Omaishoidon tuki

Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevällä henkilöllä on mahdollisuus saada omaishoidon tukea.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus. Kokonaisuus koostuu palkkiosta ja palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. 

Tuki ja palvelut sopimusomaishoitajalle:

  • Hoitopalkkio
  • Valmennus ja koulutus
  • Hyvinvointi- ja terveystarkastukset
  • Vapaapäivät
  • Eläketurva ja tapaturmavakuutus

Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi muut hoidettavan tarvitsemat palvelut, kuten kotihoito tai kuntoutuspalvelut.

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnan hyvinvointialueelta ikääntyneiden palveluista (yli 65-vuotiaat asiakkaat) tai vammaispalveluista (alle 65-vuotiaat asiakkaat). 

Omaishoidon tuen hakemukseen kannattaa kirjata mahdollisimman tarkasti ne asiat, joissa hoidettava tarvitsee omaishoitajan apua. Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa kotikäynnillä. Asiakkaan näkemys otetaan huomioon, sekä hoidettavaa että omaishoitajaa kuullaan.

Hyvinvointialue myöntää omaishoidon tukea palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja alueen omaishoidon toimintaohjeen myöntämisperusteiden mukaisesti. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja päätös saatava ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Omaishoidon tuesta tehdään sopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille.

Omaishoidon tuen saajalla on oikeus saada vähintään kolme vapaavuorokautta sellaista kuukautta kohti, jonka aikana hoitotyö on luonteeltaan erittäin sitovaa.  Hyvinvointialueen on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan aikana.

Omaishoitajan käyttäessä oikeuttaan vapaapäivän pitämiseen, voi hoidettavan maksettavaksi tulla vapaan aikaisesta hoidosta korkeintaan 12,80 euroa päivässä (v. 2024).

Lisätietoja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alle 65-vuotiaiden tuesta ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuen hakuohjeet, myöntämisperusteet sekä toimintaohje löytyvät edellämainituilta internetsivuilta.