Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry ja kotipaikka on Lahti. Toiminta-alueena on Päijät-Hämeen maakunta.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluita ja tukitoimia toiminta-alueellaan.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi
-harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa
-harjoittaa ja edistää kokeilu- ja tutkimustoimintaa
-antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille
-perustaa kerhoja ja ryhmiä sekä järjestää jäsenilleen leirejä, lomia, matkoja sekä muuta virkistystoimintaa
-on oikeutettu järjestämään voittoa tuottamatta omaishoitajien lomitus- tai muuta vastaavaa palvelua sekä ylläpitämään kokoontumistiloja
-yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
-toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, kutakin yhdessä liikepaikassa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä puhelimitse tai kirjallisesti johtokunnalle, sen puheenjohtajalle, jäsenrekisteristä vastaavalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Yhdistyksen johtokunnan päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan maksuvuotta seuraavana kahtena vuotena.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Omaishoitajaliitto ry:n syyskokous. Liitto tulouttaa yhdistykselle kuuluvan jäsenmaksuosuuden kaksi kertaa vuodessa.
Jäseniltä perittävä vuotuinen jäsenmaksu sisältää Lähellä- lehden.

5. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

6. Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli johtokunta katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti, ilmoitettua asiaa
varten, kirjallisesti johtokunnalta vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen tiedotelehdessä julkaistulla ilmoituksella tai kirjeitse tai sähköpostitse toimitettuna. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika
ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle.
Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu asia on jätettävä johtokunnalle tammikuun loppuun mennessä ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite elokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli johtokunta niin päättää. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

7. Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
-valitaan yhdistyksen edustaja liiton syyskokoukseen
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus kannattajajäsenille seuraavaksi kalenterivuodeksi
-valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi
-valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistykselle tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Puolet johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai jos viisi jäsentä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtajana toimivan lisäksi vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

9. Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai johtokunnan määräämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä.

10. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen johtokunnalle ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

12. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä, jos kummassakin kokouksessa vähintään 5/6 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Kun yhdistys on päätetty purkaa, käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien sekä
vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.